Obec Čabradský Vrbovok sa nachádza na Krupinskej pahorkatine, v ľavom úbočí potoka Vrbovok. Severná časť chotára leží medzi dolinami vodných tokov Krupinica, Vrbovka a Trpína. Južná časť chotára zaberá dolinu potoka Litavica.

Katastrálne územie obce sa nachádza vo výške 212 až 456 m n.m. V strede obce nadmorská výška dosahuje 325 m. Obec sa rozprestiera na celkovej ploche 2330 ha. Na území obce prevláda teplé podnebie južného Slovenska. Priemerná teplota v zimných mesiacoch je – 3°C a počas letných mesiacov 18–22°C. Podnebie, geografické a prírodné podmienky predurčujú obec na využitie poľnohospodárstva.

Susedné  obce : Dolný Badín, Drienovo

Demografické údaje

Počet obyvateľov : k 31.12. 2014 žilo v obci 252 obyvateľov , z toho 131 mužov a 121 žien, t.j. 51,98 % muži a 48,02 % ženy.

Deti do 15 rokov: počet 49, nad 15 rokov do 18 rokov: počet 11 a počet dospelých: 192.

Priemerný vek je 37,39 rokov.

Národnostná štruktúra : 100  % slovenská národnosť.

 

Vývoj počtu obyvateľov : 

Obec Čabradský Vrbovok vykazuje v oku 2014 oproti predchádzajúcemu roku úbytok o 6 obyvateľov. V roku 2014 sa  do obce prisťahovali 2 obyvatelia,  odsťahovali sa 6 občania, narodili sa 4 deti a zomrelo 6 občanov obce. Možno konštatovať, že v  reprodukcii obyvateľstva pretrváva nepriaznivý vývoj.